SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PK BIT

1. Splošno

To je sporazum med vami, udeleženci tečajev in PK BIT, tekmovanj ter ostalih storitev (v nadaljevanju: tečajnik, uporabnik, vi) ter izvajalci storitev, tečajev PK BIT. Če se ne strinjate s Splošnimi pogoji PK BIT NE POTRJUJTE DOKUMENT.

2. Informacije in svetovanje

o pričetku, trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj in ceni tečajev lahko dobite:

• na www.pkbit.si

• po telefonu 041-650-810 v času uradnih ur 

• osebno, na vpisnem(ih) mestu(ih) v času uradnih ur.

V času počitnic ni uradnih ur Pišete nam:

• na e-mail – [email protected]

3. Rezervacija tečaja

Lahko jo naredite preko www.pkbit.si. Predhodnje plačilo ni potrebno. Potrditev rezervacije in čas trajanja rezervacije vam pošljemo v odgovoru po mailu. Rezervacija velja samo do datuma, navedenega na rezervaciji. Velja cenik, ki je veljaven na dan vpisa, ne na dan rezervacije.

4. Vpis

Vpišete se tako, da izpolnite  prijavnico  s svojimi podatki, ki jih vnesemo mi, ali jih vnesete sami ob vpisu v tečaj na naši internetni strani. Z evidenco članstva in podatki ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ob vpisu potrdite, da ste seznanjeni s Splošnimi pogoji in Plačilnimi pogoji PK BIT(za nepolnoletne velja potrditev staršev).

Plačilo velja za izbrano število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru nadaljevanja, mora biti šolnina poravnana najkasneje do pričetka prve vaje, sicer se udeleženec ne more udeležiti vadbe v nadaljevanju tečaja. Plačilo šolnine udeleženec dokazuje z originalom potrdila o plačilu, kar preveri učitelj pred vstopom v dvorano, ali pa med odmorom na vaji. Brez potrdila se udeleženec vaje ne more udeležiti. Ta določba »Splošnih pogojev« je obvezna in se šteje, da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Splošni pogoji veljajo za vse tečajnike, ki so vpisani v PK BIT.

5. Način plačila

Šolnino poravnate z nakazilom (potreben je sklic) na transakcijski račun PK BIT SI56 6100 0000 6143 551. Morebitni dodatni načini plačila, ki se bodo dodajali bodo obravnavali v  ločenih sporazumih v odvisnosti od oblike plačila ali oblike storitve, ki jo bo uporabnik izbral.

6. Plačilni pogoji in cenik storitev

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem(ih) mestu(ih), objavljen pa je tudi na spletni strani www.pkbit.si. Plačilne pogoje in cenik PK BIT objavi vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom, v tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvestimo preko elektronske pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

7. Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejate sami.

8. Obisk vaj

Na vajo pridete vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam svetujemo pri vpisu. Z delom pričenjamo točno, z zamujanjem motite potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki.

Otroke starši oddate učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamete ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega programa dela!

V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja.

V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si PK BIT pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje programa. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila tečajnikov, že vpisanim vrnemo denar v celoti.

9. Dvorane, ure

Programi dela potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu tečajev.

10. Trajanje tečaja in posamezne vaje

Trajanje tečaja je navedeno v razpisu. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki celoletnega dela – razdeljeni na četrtletja, ki obsegajo 8, 9 ali 10 vaj ali na posamezne mesece ter v obliki tečajev, ki obsegajo 8 vaj ali, kot je zapisano v razpisih tečajev.

Število vaj tedensko (enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko) in trajanje vaje (45, 60, 90 ali 120 minut dela) je navedeno v razpisu. Potreben odmor traja največ 5 minut.

11. Urnik

PK BIT se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).

12. Uporaba dvoran

Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v PK BIT. Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu. Člani selekcij uporabljajo dvorane izrecno na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.

13. Čistoča dvoran in odnos do prostorov

V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do vse imovine v prostorih PK BIT. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu učitelja prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo.

14. Upoštevanje odsotnosti

Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih. Otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati vaj, po pogovoru učitelja s starši zaračunamo število opravljenih vaj po ceniku, preostanek denarja v celoti vrnemo.

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine upoštevamo samo v primeru:

– daljše odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe. Ustrezno število vaj po ceniku PK BIT odštejemo od že vplačane šolnine na podlagi pisne najave odsotnosti prvi dan odsotnosti na [email protected]  in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi:

.pri programih, ki potekajo enkrat tedensko – upoštevamo odsotnost, ki je daljša od treh tednov

.pri programih, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko – upoštevamo odsotnost, ki je daljša od enega tedna

– naknadnega vpisa v skupino. Po ceniku PK BIT se šolnina za program ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj.

Odsotnost odračunamo od polne cene tečaja, ne od cene s popustom. Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov od že vplačane šolnine ne odračunavamo oz. je ne upoštevamo pri znesku šolnine. Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.

15. Garderoba

Garderoba je na voljo v vseh dvoranah in ni varovana. Stvari lahko v garderobi puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na vpisu.

16. Pozabljene stvari

Za pozabljene stvari ne odgovarjamo, vse najdene vrednejše predmete pa shranjujemo na za to predvidenem mestu.

PK BIT
januar 2020